Domovní řád

Domovní řád

Domovní řád pro přechodné ubytování ve smyslu ustanovení § 754 a násl. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

 

1.      Každý host je povinen seznámit se s tímto ubytovacím řádem a dodržovat jej. V případě jeho hrubého nebo opakovaného porušovaní má vedení nebo osoba jím pověřená právo ubytovaní zrušit.

 

2.      Garni hotel Roušarka má povinnost ubytovat hosta na základě objednaného a potvrzeného ubytování v čase mezi 15.00-17.00 hod. Do té doby rezervuje pokoj pro hosta, není-li objednávkou určeno jinak.

 

3.      K ubytování musí být každý host řádně přihlášen. Za tímto účelem je povinen ihned po příchodu předložit svůj platný občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný doklad totožnosti.

 

4.      Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit dle aktuálního ceníku při příjezdu nebo může být vyzván k zaplacení celé částky před příjezdem.

 

5.      Každý host obdrží, po zapsání údajů na recepci, klíče od pokoje. Za ztrátu klíče je sankční poplatek 1000,- Kč. Po skončení ubytování je host povinen klíče odevzdat.

 

6.      V den skončení smluveného pobytu je host povinen odhlásit pobyt a uvolnit pokoj nejpozději do 10.00 hod. pokud není předem domluven jinak. Do stanovené doby musí uvolnit pokoj, pokud tak neučiní, může mu ubytovací zařízení naúčtovat pobyt za následující den.

 

7.      Garni hotel Roušarka může ve zvláštních případech nabídnout hostu jiné než sjednané ubytování, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.

 

8.      Garni hotel Roušarka neodpovídá za věci vnesené hostem a ani za věci volně odložené.

 

9.      V pokojích nebo ve společných prostorech nesmí hosté, bez souhlasu personálu ubytovacího zařízení, přemísťovat zařízení, provádět úpravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě, nebo jiné instalace.

 

10.   V celém objektu je zákaz kouření. Pokud bude tento zákaz porušen, jedná se o hrubé porušení pravidel, a vedení ubytování Roušarka může ukončit pobyt předčasně bez nároku na náhradu.

 

11.   Host je povinen před odchodem z pokoje vždy zhasnout světla a zkontrolovat uzavření vodovodních kohoutků.

 

12.   Host je povinen chovat se na pokoji a v ostatních místnostech tak, aby nezavinil vznik požáru.

 

13.   Na pokojích není povoleno používat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou těch, které slouží k osobní hygieně (elektrický kartáček, fén, strojek na holení) a osobních počítačů.

 

14.   Za škody způsobené na majetku odpovídá host podle platných předpisů. Host hradí škodu jím způsobenou, pokud neprokáže, že ji nezavinil. Tento nárok se vztahuje i na škody, které jsou zjištěny až po odjezdu hosta.

 

15.   V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. je host povinen dodržovat noční klid. Prosíme hosty, aby se chovali ohleduplně k ostatním hostům a sousedům i mimo noční klid.

 

16.   Každý z hostů je povinen se přezout před vstupem do pokoje.

 

17.   Návštěvy na pokojích nebo ve společných prostorech jsou povoleny jen po domluvě s personálem ubytovacího zařízení. Každá tato návštěva se musí řádně ohlásit na recepci.

 

18.   V hotelových pokojích nebo společenských prostorech včetně výtahu není vhodné z bezpečnostních důvodů nechat děti do 10-ti let bez dozoru dospělé osoby.

 

19.   V celém objektu má host povinnost dodržovat čistotu a pořádek.

 

20.   Každou zjištěnou závadu na pokojích nebo ve společných prostorech je nutno nahlásit personálu Garni hotelu Roušarka, aby mohlo dojít k co nejrychlejšímu odstranění.

21.   Prosíme hosty, aby si zatahovaly závěsy na pokoji ve večerních hodinách. 

 

22.  Při ukončení pobytu je host povinen předat pokoj ve stejném stavu, v jakém jej převzal.

 

23.   Pokud má host během ubytování nějaké opodstatněné výhrady, může se obrátit na personál nebo vedení ubytovacího zařízení.

 

24.   Není-li možné prodloužit pobyt hosta v pokoji, ve kterém byl ubytován při příjezdu, je Garni hotel Roušarka oprávněn nabídnout pokoj jiný.

 

25.   Pro hosty s omezenou schopností pohybu je určen pokoj v přízemí.

 

26.   Host je povinen dodržovat svou bezpečnost, ustanovení tohoto řádu a protipožární řád.

 

27.   Tento ubytovací řád je platný pro hosty a skupiny, které jsou ubytovány v našem Garni hotel Roušarka nebo využívají jeho prostory.

 

28.   Ubytovací řád je platný od 1. prosince 2019.